Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Żuromin

Gmina i Miasto Żuromin
09-300 Żuromin
Plac Józefa Piłsudskiego 3
woj. mazowieckie

 

Szanowni Państwo,
W związku z wprowadzanymi standardami bezpieczeństwa dla otrzymywanych wiadomości emailowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie informujemy, że może się zdarzyć iż Państwa wiadomość trafi do skrzynki z tak zwanym "spamem" Aby uniknąć sytuacji w których zostaną Państwo bez odpowiedzi, uprzejmie prosimy o wysyłanie wiadomości email z żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości. Jeżeli Państwo takiego potwierdzenia od nas nie otrzymają w ciągu dwóch dni roboczych prosimy o kontakt telefoniczny 23 657 25 58, lub 23 657 25 40 w celu sprawdzenia czy wiadomość nie wpadła do "spamu".

Dziękujemy za zrozumienie.

E-mail: ugimz@zuromin.info
tel. 23 6572558, fax. 23 6572540
REGON: 130377936
NIP: 5110270269
Platforma Elektronicznego Fakturowania:
Numer PEPPOL 5720001220
od 1 II 2015r. Urząd Gminy i Miasta Żuromin pracuje:
- od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30

Numer Konta:

Bank Spółdzielczy w Żurominie

86 8242 0008 2001 0002 3533 0001

Rządowe Centrum Legislacji:

 

Burmistrz i Zastępca przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach: od 10:00 do 13:00 i dodatkowo od 15:00 do 16:00 po uprzednim zgłoszeniu wizyty w sekretariacie. Zgłoszenia należy dokonać w godzinach pracy urzędu telefonicznie pod numerem (23)6572540 lub drogą elektroniczną sekretariat-zuromin@o2.pl

 

Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie

 

Wybory do Izby Rolniczej

Informacja dotycząca kontroli w zakresie przestrzegania przez mieszkańców Gminy i Miasta Żuromin zasad segregacji odpadów komunalnych

 

Ogłoszenie - w sprawie wykonania uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Ogłoszenie - w sprawie wyłożenia od dnia 26.08.2019r. do wglądu  uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

 

 

Wniosek o przyznanie dzierżawy gruntu na Targowisko "Mój Rynek" w Żurominie

Wnioski przyjmowane będą od 27.03.2019

 

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Żuromin oraz Gminy Lutocin  na wniosek Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. zo.o. z dn. 12 marca 2018 roku oraz jego uzupełnienia z dn. 18 maja 2018 roku i korekty wniosku taryfowego z dn. 12 grudnia 2018 roku

 

Informacja

odnośnie systemu segregacji odpadów komunalnych

Obowiązuje następujący system segregacji odpadów komunalnych. 5 podstawowych frakcji odpadów komunalnych: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone należy zbierać do 5 worków bądź pojemników ( na terenie zabudowy wielorodzinnej) w następujący sposób:

-papier- odpady z papieru w tym tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i tektury ( w tym: czasopisma, gazety, ulotki, prospekty, zeszyty, koperty, książki, tekturę, karton, worki i torebki papierowe, ) – worek koloru niebieskiego

 

- szkło – odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła ( w tym: butelki szklane po napojach, słoiki i inne opakowania szklane, szklane opakowania po kosmetykach ) – worek koloru zielonego

 

- metale i tworzywa sztuczne – odpady metali, odpady opakowaniowe z metali, opady tworzyw sztucznych w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – ( w tym: jednorazowe butelki po napojach typu PET, folie i torebki z tworzyw sztucznych, butelki po detergentach, kosmetykach i środkach czystości, puszki aluminiowe po napojach , puszki po konserwach, kartony po sokach, po mleku) – worek koloru żółtego

 

-odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – odpady kuchenne i spożywcze ( w tym: obierki warzyw i owoców, resztki jedzenia) – worek koloru brązowego

 

- odpady zielone – ( w tym: skoszona trawa, liście, kwiaty, gałęzie drzew i krzewów, trociny i korę drzew) – worek koloru bezbarwnego

 

Druk deklaracji obowiązujący od 01.01.2019 r.

 

 

Obwieszczenie Starosty Żuromińskiego 14.01.2019 - w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę linii kablowych SN 30 kV, kabli światłowodowych w kanalizacji optotelekomunikacyjnej oraz sieci uziemienia.

 

 

  • pdf OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin 08-03-2017
  • pdf OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych 08-03-2017

 

  • pdf Obwieszczenie 2017.01.23.pdf - OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2017r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

 

Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych

  • pdf OBWIESZCZENIE 2017.02.21a.pdf - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin z dnia 21 lutego 2017r.
  • pdf OBWIESZCZENIE 2017.02.21b.pdf - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych z dnia 21 lutego 2017r.

 

Stanowisko Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego

 

INFORMACJA WS. SPISU AZBESTU NA TERENIE GMINY I MIASTA ŻUROMIN

 

 

Komunikat w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF)

 

Ogłoszenie dotyczące Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

Informacja dotycząca wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku

 

Numer Konta

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie informuje,  iż zgodnie  z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), od dnia 1 maja 2011 r. zapłata opłaty skarbowej będzie dokonywana jedynie gotówką lub bezgotówkowo na konto urzędu w kasie Urzędu lub na rachunek  w banku Nr konta:

86 8242 0008 2001 0002 3533 0001

Bank Spółdzielczy w Żurominie

Informacja dla interesantów