Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza 2019

 • pdf nr 1 z 02.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 1 z dnia 02.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz ogłoszenia informacji o niej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • pdf nr 2 z 02.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 2 z dnia 02.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019.
 • pdf nr 3 z 02.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 3 z dnia 02.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta.
 • pdf nr 4 z 18.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 4 z dnia 18.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pn. "Oddycham czystym powietrzem".
 • pdf nr 5 z 18.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 5 z dnia 18.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie analizy poniesionych w 2018 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz ustalenia jednorazowego dodatku uzupełniającego.
 • pdf nr 6 z 18.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 6 z dnia 18.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej w Żurominie".
 • pdf nr 7 z 18.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 7 z dnia 18.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Żurominie".
 • pdf nr 8 z 22.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 8 z dnia 22.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Kierownika Urzędu Organizacyjnego.
 • pdf nr 9 z 22.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 9 z dnia 22.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin.
 • pdf nr 10 z 22.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 10 z dnia 22.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie podziału działek:1. nr 55/1 położonej w Żurominie na dwie działki wraz ze stabilizacją punktów granicznych;2. nr 2332/2 położonej w Żurominie na dwie działki wraz ze stabilizacją punktów granicznych;3. nr 36 położonej w Brudnicach na trzy działki wraz ze stabilizacją punktów granicznych;4. nr 783/3 na trzy działki wraz ze stabilizacją punktów granicznych i nr 784 na trzy działki wraz ze stabilizacją punktów granicznych, położonych w Poniatowie.
 • pdf nr 11 z 22.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 11 z dnia 22.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami dla zadania pn. "Remont i przebudowa kotłowni przy ul. Wiatracznej w Żurominie oraz budowa sieci ciepłowniczej" w ramach RPO WM poddziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych.
 • pdf nr 12 z 23.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 12 z dnia 23.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2019 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 13 z 23.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 13 z dnia 23.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2019 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 14 z 23.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 14 z dnia 23.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy do składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin w roku szkolnym 2019/2020.
 • pdf nr 15 z 25.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 15 z dnia 25.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia sposobu wyliczania współczynnika struktury i proporcji dotyczących rozliczeń podatku VAT w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin w 2019 roku.
 • pdf nr 16 z 28.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 16 z dnia 28.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działki położonej w Żurominie przy ul. Komunalnej.
 • pdf nr 17 z 29.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 17 z dnia 29.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na pogłębienie zbiornika wodnego w centrum wsi Wólka Kliczewska.
 • pdf nr 18 z 29.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 18 z dnia 29.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych gminy w 2019 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 19 z 30.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 19 z dnia 30.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2019 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 20 z 01.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 20 z dnia 01.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego".
 • pdf nr 21 z 04.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 21 z dnia 04.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wyceny działek nr 781/2 o pow. 0,1000 ha, nr 782/2 o pow. 0,1000 ha oraz nr 782/3 o pow. 0,0983 ha położonych w Poniatowie.
 • pdf nr 22 z 04.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 22 z dnia 04.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze stadionu sportowego położonego w Żurominie przy ul. Żeromskiego 5.
 • pdf nr 23 z 04.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 23 z dnia 04.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na ułożenie rur osłonowych do monitoringu.
 • pdf nr 24 z 04.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 24 z dnia 04.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na remont kominów i dachu nad wejściem do budynku przy ul. Wyzwolenia 62 w Żurominie.
 • pdf nr 25 z 11.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 25 z dnia 11.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego".
 • pdf nr 26 z 13.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 26 z dnia 13.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie terminu ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
 • pdf nr 27 z 13.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 27 z dnia 13.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie operatu szacunkowego w celu naliczenia renty planistycznej.
 • pdf nr 28 z 14.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 28 z dnia 14.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego".
 • pdf nr 29 z 14.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 29 z dnia 14.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta.