Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

 

Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie

 

Wybory do Izby Rolniczej

Informacja dotycząca kontroli w zakresie przestrzegania przez mieszkańców Gminy i Miasta Żuromin zasad segregacji odpadów komunalnych

 

Ogłoszenie - w sprawie wykonania uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Ogłoszenie - w sprawie wyłożenia od dnia 26.08.2019r. do wglądu  uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

 

 

Wniosek o przyznanie dzierżawy gruntu na Targowisko "Mój Rynek" w Żurominie

Wnioski przyjmowane będą od 27.03.2019

 

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Żuromin oraz Gminy Lutocin  na wniosek Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. zo.o. z dn. 12 marca 2018 roku oraz jego uzupełnienia z dn. 18 maja 2018 roku i korekty wniosku taryfowego z dn. 12 grudnia 2018 roku

 

Informacja

odnośnie systemu segregacji odpadów komunalnych

Obowiązuje następujący system segregacji odpadów komunalnych. 5 podstawowych frakcji odpadów komunalnych: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone należy zbierać do 5 worków bądź pojemników ( na terenie zabudowy wielorodzinnej) w następujący sposób:

-papier- odpady z papieru w tym tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i tektury ( w tym: czasopisma, gazety, ulotki, prospekty, zeszyty, koperty, książki, tekturę, karton, worki i torebki papierowe, ) – worek koloru niebieskiego

 

- szkło – odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła ( w tym: butelki szklane po napojach, słoiki i inne opakowania szklane, szklane opakowania po kosmetykach ) – worek koloru zielonego

 

- metale i tworzywa sztuczne – odpady metali, odpady opakowaniowe z metali, opady tworzyw sztucznych w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – ( w tym: jednorazowe butelki po napojach typu PET, folie i torebki z tworzyw sztucznych, butelki po detergentach, kosmetykach i środkach czystości, puszki aluminiowe po napojach , puszki po konserwach, kartony po sokach, po mleku) – worek koloru żółtego

 

-odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – odpady kuchenne i spożywcze ( w tym: obierki warzyw i owoców, resztki jedzenia) – worek koloru brązowego

 

- odpady zielone – ( w tym: skoszona trawa, liście, kwiaty, gałęzie drzew i krzewów, trociny i korę drzew) – worek koloru bezbarwnego

 

Druk deklaracji obowiązujący od 01.01.2019 r.

 

 

 

Obwieszczenie Starosty Żuromińskiego 14.01.2019 - w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę linii kablowych SN 30 kV, kabli światłowodowych w kanalizacji optotelekomunikacyjnej oraz sieci uziemienia.

 

 

  • pdf OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin 08-03-2017
  • pdf OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych 08-03-2017

 

  • pdf Obwieszczenie 2017.01.23.pdf - OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2017r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

 

Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych

  • pdf OBWIESZCZENIE 2017.02.21a.pdf - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin z dnia 21 lutego 2017r.
  • pdf OBWIESZCZENIE 2017.02.21b.pdf - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych z dnia 21 lutego 2017r.

 

Stanowisko Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego

 

INFORMACJA WS. SPISU AZBESTU NA TERENIE GMINY I MIASTA ŻUROMIN

 

 

Komunikat w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Ogłoszenie dotyczące Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Informacja dotycząca wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku