Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej - WAŻNE INFORMACJE

Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie uprzejmie informuję, że w terminie od 1 września do dnia 15 września 2020r. można składać wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w wydziale Oświaty, Kultury, Promocji, Sportu i Zdrowia pok. nr 22

Druk wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej na rok 2020

Jednorazowa zmiana odbioru odpadów komunalnych.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i - przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków - wypłata świadczenia.

W praktyce rolnicy bardzo często zgłaszają zdarzenia wypadkowe z dość znacznym opóźnieniem. Choć prowadzone na szeroką skalę przez KRUS akcje informacyjne o bezzwłocznym informowaniu o wypadku przyczyniły się do poprawy sytuacji, to jednak nadal w ponad połowie przypadków zgłoszenie następuje po okresie dłuższym niż 14 dni od jego zaistnienia. Zwłoka w zawiadomieniu KRUS o zdarzeniu jest poważnym problemem, a jej znaczenie uwidacznia się podczas przeprowadzania postępowania dowodowego. Bardzo często, ze względu na upływ czasu, ma ona wpływ na ustalenie rzeczywistych przyczyn i okoliczności wypadku. Późne zgłoszenie zdarzenia powoduje niejednokrotnie wydłużenie całego postępowania powypadkowego, co skutkować może dłuższym oczekiwaniem poszkodowanego i jego rodziny na uzyskanie jednorazowego odszkodowania.

Wypadek można zgłosić w siedzibie Kasy( w każdej jednostce organizacyjnej) osobiście albo za pośrednictwem poczty, telefonu lub poczty elektronicznej. Do przyjęcia zgłoszenia upoważnione są wszystkie oddziały regionalne i placówki terenowe KRUS.

Oddział Regionalny KRUS w Warszawie apeluje do wszystkich ubezpieczonych rolników, którzy ulegli wypadkowi podczas pracy w gospodarstwie rolnym o zgłaszaniu zdarzenia bezzwłocznie.

INFORMACJA

OD 1 SIERPNIA 2020 R.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
W MIEJSCOWOŚCI BRUDNICE

CZYNNY BĘDZIE W GODZINACH:

PONIEDZIAŁEK: 8.00 – 11.00

WTOREK: 8.00 – 11.00

SOBOTA: 10.00 - 12.00

 

 

OD 1 LIPCA 2020 R.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
W MIEJSCOWOŚCI BRUDNICE

CZYNNY BĘDZIE W GODZINACH:

PONIEDZIAŁEK: 8.00 – 10.00

WTOREK: 8.00 – 10.00

SOBOTA: 10.00 - 12.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • pdf Zawiadominie - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie czy działka o nr ewidencyjnym 613, położona w miejscowości Olszewo, stanowi mienie gromadzkie.

Karta informacyjna w sprawie realizacji projektu Farmy Wiatrowej w Dębsku

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z powodu epidemii

Osoby niepełnosprawne, które na skutek epidemii nie mogą korzystać z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, mogą liczyć na dofinansowania kosztów opieki w warunkach domowych w wysokości 500 zł miesięcznie.Pomoc udzielana będzie w ramach programu realizowanego  przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
 
     Realizatorami programu są samorządy powiatowe, które zgłoszą chęć przystąpienia do programu. Pomoc dla osób niepełnosprawnych będzie dostępna na terenie tych samorządów powiatowych, które przystąpią do programu. Taki samorząd wyznaczy jednostkę organizacyjną – najczęściej będzie to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, która będzie rozpatrywać złożone wnioski i podejmować decyzje w sprawie udzielenia pomocy.
      Wnioski można składać od 10 kwietnia br. w trybie ciągłym, ale nie później niż do 4 września br.


Wsparcie w ramach programu  skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
– uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej
– uczestnikami środowiskowych domów samopomocy
– podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej
– podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON
– uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne
– pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej) dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
– pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe

Pomoc ta dotyczy osób, które od 9 marca do 4 września 2020 r. utraciły możliwość korzystania – przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych – z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Więcej szczegółów  pod wskazanym adresem:

 
 

Decyzja Starostwa Powiatowego w Żurominie RiŚ.6826.1.2019 z dnia 30.03.2020 

 • pdf RiŚ.6826.1.2019.pdf - Decyzja Starostwa Powiatowego w Żurominie RiŚ.6826.1.2019 z dnia 30.03.2020
 •  

Uwaga !

Zużyte rękawiczki i maseczki należy wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

Komunikat ws. odpadów wytwarzanych przez osoby z potwierdzonym wirusem SARS-CoV-2 lub chorych na COVID-19

Link do komunikatu

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - ZABUDOWA WIELOLOKALOWA - GMINA I MIASTO ŻUROMIN

Zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD oraz odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta Żuromin 29.06.2020, 26.08.2020, 30.10.2020

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych obowiązujący od 1 marca 2020 do 31 grudnia 2020 roku dla gminy Żuromin

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych obowiązujący od 1 marca 2020 do 31 grudnia 2020 roku dla miasta Żuromin

INFORMACJA

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brudnicach czynny jest  w następujących dniach i godzinach:

Wtorek – 9.00 – 16.00

Środa – 9.00 – 16.00

Sobota – 9.00 – 13.00

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin

(-) Aneta Goliat

Segregujmy odpady komunalne również w parkach miejskich

Kalendarium statystycznych badan ankietowych 2020

Zaproszenie na konferencję pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi”, która odbędzie się w piątek 24 stycznia 2020 roku o godz. 10.00

Liczba ludności stan na 31.12.2019r.

Informacja dla przedsiębiorców

 • pdf Informacja dla przedsiębiorców - Informacja dla przedsiębiorców
 • pdf Uchwała w sprawie górnych stawek opłat - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin 01.01.2020 - 29.02.2020 r.

Druk DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI obowiązujący od 01.02.2020 r.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać wypełniając elektroniczny formularz poprzez platformę ePUAP
 

Jednorazowa zmiana odbioru odpadów komunalnych - Gmina Żuromin - dot. dn. 01.01.2020 r.

Informacja dotycząca obowiązku rejestracji w bazie BDO jest dostępna na stronie https://bdo.mos.gov.pl

Objaśnienia prawne Ministra Klimatu dot wpisu do rejestru BDO

Jednorazowa zmiana odbioru odpadów komunalnych - Miasto Żuromin - dot. dn. 25.12.2019 r. oraz 26.12.2019 r.

 • png Obwieszczenie - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2019 w związku z art. 401 pkt. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268, z późn. zm.)

 

Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie

 

Wybory do Izby Rolniczej

Informacja dotycząca kontroli w zakresie przestrzegania przez mieszkańców Gminy i Miasta Żuromin zasad segregacji odpadów komunalnych

 

Ogłoszenie - w sprawie wykonania uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Ogłoszenie - w sprawie wyłożenia od dnia 26.08.2019r. do wglądu  uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

 

 

Wniosek o przyznanie dzierżawy gruntu na Targowisko "Mój Rynek" w Żurominie

Wnioski przyjmowane będą od 27.03.2019

 

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Żuromin oraz Gminy Lutocin  na wniosek Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. zo.o. z dn. 12 marca 2018 roku oraz jego uzupełnienia z dn. 18 maja 2018 roku i korekty wniosku taryfowego z dn. 12 grudnia 2018 roku

 

Informacja

odnośnie systemu segregacji odpadów komunalnych

Obowiązuje następujący system segregacji odpadów komunalnych. 5 podstawowych frakcji odpadów komunalnych: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone należy zbierać do 5 worków bądź pojemników ( na terenie zabudowy wielorodzinnej) w następujący sposób:

-papier- odpady z papieru w tym tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i tektury ( w tym: czasopisma, gazety, ulotki, prospekty, zeszyty, koperty, książki, tekturę, karton, worki i torebki papierowe, ) – worek koloru niebieskiego

 

- szkło – odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła ( w tym: butelki szklane po napojach, słoiki i inne opakowania szklane, szklane opakowania po kosmetykach ) – worek koloru zielonego

 

- metale i tworzywa sztuczne – odpady metali, odpady opakowaniowe z metali, opady tworzyw sztucznych w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – ( w tym: jednorazowe butelki po napojach typu PET, folie i torebki z tworzyw sztucznych, butelki po detergentach, kosmetykach i środkach czystości, puszki aluminiowe po napojach , puszki po konserwach, kartony po sokach, po mleku) – worek koloru żółtego

 

-odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – odpady kuchenne i spożywcze ( w tym: obierki warzyw i owoców, resztki jedzenia) – worek koloru brązowego

 

- odpady zielone – ( w tym: skoszona trawa, liście, kwiaty, gałęzie drzew i krzewów, trociny i korę drzew) – worek koloru bezbarwnego

 

Druk deklaracji obowiązujący od 01.01.2019 r.

 

 

 

Obwieszczenie Starosty Żuromińskiego 14.01.2019 - w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę linii kablowych SN 30 kV, kabli światłowodowych w kanalizacji optotelekomunikacyjnej oraz sieci uziemienia.

 

 

 • pdf OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin 08-03-2017
 • pdf OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych 08-03-2017

 

 • pdf Obwieszczenie 2017.01.23.pdf - OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2017r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

 

Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych

 • pdf OBWIESZCZENIE 2017.02.21a.pdf - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin z dnia 21 lutego 2017r.
 • pdf OBWIESZCZENIE 2017.02.21b.pdf - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych z dnia 21 lutego 2017r.

 

Stanowisko Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego

 

Komunikat w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF)