Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

2020 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Protokół Nr WK.510.76.2019 z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej, przeprowadzonej w Gminie i Mieście Żuromin przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie: za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r nr WK.510.76.2019

Wyłączenia jawności

Zakres wyłączenia: imię i nazwisko pracowników Urzędu, w tym kierowników, łącznie ze stanowiskiem oraz imiona i nazwiska osób niezwiązanych z kadrą zarządzającą gminy

Podstawa prawna wyłączenia: art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Organ lub osoba, która dokonała wyłączenia: Maria Iwona Kortes – Sekretarz Gminy i Miasta na podstawie opinii prawnej mecenasa

Załączniki:

Protokół z kontroli WK.510.76.2019

Wystąpienie pokontrolne - dotyczy protokołu z kontroli kompleksowej podpisanego dnia 24.01.2020 r.