Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

RODO - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

INFORMACJA ADMINISTRATORA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)informujemy, że:

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, telefon 23 6572558, e-mail: ugimz@zuromin.info

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:
-    wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
-    realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi ( art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
-    zawarcia i wykonania umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazywać podmiotom, z którymi mamy stosowne umowy o współpracy.
W szczególności:
-    podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności;
-    obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
-    podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną;
-    innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu;
-    podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych - w zakresie w jakim staną się administratorem danych.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Norwegię, Liechtenstein i Islandię)

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE ?

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.

SKARGA

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych naruszają przepisy prawa.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez administratora. Przy czym podanie danych jest:
- obowiązkowe, jeżeli tak zastało to określone w przepisach prawa;
- dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezwarcie umowy.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.