Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Opłata od posiadania psów - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Opłata od posiadania psów

UCHWAŁA Nr 82/XV//07

RADY MIEJSKIEJ w ŻUROMINIE

z dnia 14 grudnia 2007r.

w sprawie opłaty  od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z póżn.zm.)  oraz  art.18a ust.1 i art. 19 pkt.1, lit.f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity:  Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) i  art.4 ust.1 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity:  Dz.U.z 2007r. Nr 68,poz.449) Rada Miejska w Żurominie uchwala,  co następuje :

§ 1.

Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Żurominie:

  1. Wprowadza na terenie Gminy i Miasta opłatę od posiadania psów.
  2. Określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów.
  3. Określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów.

§ 2.

  1. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości  40,00 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.
  2. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia15 marca roku podatkowego,  a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek jej zapłaty.
  3. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

§ 3.

Wpłaty opłaty od posiadania psów można dokonywać bezpośrednio w kasie lub na konto  Urzędu Gminy i Miasta  w Żurominie

§ 4.

 

 

Traci moc uchwała Nr 290/XXXIV/2005Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów.

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008r. 

 

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

 Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.