Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Przebudowa drogi gminnej ul. Kółkowej i ul. Pileckiego w miejscowości Poniatowo

OPIS

W ramach wnioskowanego zadania została wykonana przebudowa ul. Kółkowej i ul. Pileckiego o łącznej długości 877,32 m. Początek realizacji inwestycji przewidziano w km 0+000 natomiast koniec w km 877,32, na skrzyżowaniu z drogą gminną ul. Wyzwolenia. Przebudowa ulicy obejmowała wykonanie poszerzenia nawierzchni jezdni do szer. 6,0 m na odcinkach prostych oraz 7,5 m na łuku. Jezdnia została ograniczona z obydwu stron krawężnikiem. Po prawej stronie został wybudowany chodnik z kostki betonowej od km 0+000 do km 0+123,35 o szerokości 2,0 m, następnie do 0+877,32 zaprojektowano pobocze. Z lewej strony została wybudowana ścieżka pieszo- rowerowa o szerokości 3,0 m od km 0+000,00 do 0+877,32. W ramach realizacji inwestycji wykonano zjazdy indywidualne do nieruchomości przyległych do drogi oraz zjazdy publiczne z kostki betonowej i z betonu asfaltowego. Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni twardych odprowadzane są do studzienek ściekowych z osadnikiem a następnie przykanalikami do kanału deszczowego. Kanalizacja deszczowa została wykonana jako dwa oddzielne kolektory. Pierwszy kolektor zlokalizowany w ul. Kółkowej i ul. Pileckiego z odprowadzeniem wód deszczowych i roztopowych poprzez wylot do rowu melioracyjnego 024/1. Drugi kolektor został włączony do istniejącej kanalizacji deszczowej Dn400 zlokalizowanej w końcowym odcinku ul. Pileckiego. Na dzień dzisiejszy ulica Kółkowa i ulica Pileckiego nie mają nadanego nr drogi, trwa procedura nadania jednego numeru. Drogi objęte inwestycją zostały zaliczone do kategorii dróg publicznych na podstawie uchwały nr 173/XX/20 Rady Miejskiej w Żurominie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.