Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza 2017

 • pdf nr 1 z 02.2017.pdf - Zarządzenie nr 1 z dnia 02.01.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
 • pdf nr 2 z 03.01.2017.pdf - Zarządzenie nr 2 z dnia 03.01.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejsko - Gminnego Żłobka w Żurominie
 • pdf nr 3 z 13.01.2017.pdf - Zarządzenie nr 3 z dnia 13.01.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Żurominie
 • pdf nr 4 z 16.01.2017.pdf - Zarządzenie nr 4 z dnia 20.01.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 • pdf nr 5 z 19.01.2017.pdf - Zarządzenie nr 5 z dnia 19.01.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie analizy poniesionych w 2016 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz ustalenie jednorazowego dodatku uzupełniającego
 • pdf nr 6 z 20.01.2017.pdf - Zarządzenie nr 6 z dnia 20.01.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę i Miasto Żuromin
 • pdf nr 7 z 24.01.2017.pdf - Zarządzenie nr 7 z dnia 24.01.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 8 z 26.01.2017.pdf - Zarządzenie nr 8 z dnia 26.01.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert złożonych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, ochrony i promocji zdrowia, działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, turystyki oraz edukacji, oświaty i wychowania w Gminie i Mieście Żuromin w roku 2017
 • pdf nr 9 z 25.01.2017.pdf - Zarządzenie nr 9 z dnia 25.01.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup kruszywa naturalnego- pospółki z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych na terenie miasta i gminy Żuromin
 • pdf nr 10 z 27.01.2017.pdf - Zarządzenie nr 10 z dnia 27.01.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
 • pdf nr 11 z 30.01.2017.pdf - Zarządzenie nr 11 z 30.01.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf nr 12 z 30.01.2017.pdf - Zarządzenie nr 12 z dnia 30.01.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
 • pdf nr 13 z 31.01.2017.pdf - Zarządzenie nr 13 z dnia 31.01.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Żurominie
 • pdf nr 14 z 01.02.2017.pdf - Zarządzenie nr 14 z dnia 01.02.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie upoważnienie kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2017 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 500 000 zł rocznie
 • pdf nr 15 z 01.02.2017.pdf - Zarządzenie nr 15 z dnia 01.02.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z zakresu realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem"
 • pdf nr 16 z 13.02.2017.pdf - Zarządzenie nr 16 z dnia 13.02.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn. ,,Przebudowa dróg gminnych: Chamsk- Olszewo 460622W, Olszewo - Sadowo 460604W, Etap I - obejmujący przebudowę drogi Chamsk- Olszewo
 • pdf nr 17 z 14.02.2017.pdf - Zarządzenie nr 17 z dnia 14.02.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf nr 18 z 23.02.2017.pdf - Zarządzenie nr 18 z 23.02.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie 20 operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości, w celu ustalenia opłaty adiacenckiej w związku zw wzrostem wartości na skutek podziału.
 • pdf nr 20 z 28.02.2017.pdf - Zarządzenie nr 20 z dnia 28.02.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów jubileuszu 250- lecia nadania praw miejskich Miastu Żuromin
 • pdf nr 19 z 28.02.2017.pdf - Zarządzenie nr 19 z dnia 28.02.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Gminno- Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Żurominie.
 • pdf nr 21 z 28.02.2017.pdf - Zarządzenie nr 21 z dnia 28.02.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
 • pdf nr 22 z 01.03.2017.pdf - Zarządzenie nr 22 z dnia 01.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin.
 • pdf nr 23 z 01.03.2017.pdf - Zarządzenie nr 23 z dnia 01.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf nr 24 z 03.03.2017.pdf - Zarządzenie nr 24 z dnia 03.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytań ofertowych na wykonanie wycen nieruchomości.
 • pdf nr 25 z 03.03.2017.pdf - Zarządzenie nr 25 z dnia 03.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, ochrony i promocji zdrowia,działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, turystyki oraz edukacji, oświaty i wychowania w Gminie i Mieście Żuromin w roku 2017
 • pdf nr 26 z 06.03.2017.pdf - Zarządzenie Nr 26 z dnia 06.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działki nr 782/3 położonej we wsi Poniatowo.
 • pdf nr 27 z 07.03.2017..pdf - ZARZĄDZENIE NR 27/17 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin dotyczących przebudowy boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Żurominie i budowy boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Raczynach.
 • pdf nr 28 z 09.03.2017.pdf - Zarządzenie Nr 28 z dnia 09.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji do spraw brakowania formularzy ścisłego zarachowania do wydania dowodów osobistych
 • pdf nr 29 z 10.03.2017.pdf - Zarządzenie Nr 29 z dnia 10.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, ochrony i promocji zdrowia, działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, turystyki oraz edukacji, oświaty i wychowania w Gminie i Mieście Żuromin w roku 2017
 • pdf nr 30 z 14.03.2017.pdf - Zarządzenie nr 30 z dnia 14.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. ,, Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Żuromin."
 • pdf nr 31 z 15.03.2017.pdf - Zarządzenie nr 31 z dnia 15.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ,, Bieżące utrzymanie dróg gminnych- remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf nr 33 z 17.03.2017.pdf - Zarządzenie nr 33 z dnia 17.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż zabudowanych nieruchomości we wsi Poniatowo i w Kliczewie Dużym
 • pdf nr 35 z 17.03.2017.pdf - Zarządzenie nr 35 z dnia 17.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji ,,Przebudowa dróg gminnych: Chamsk -Olszewo 460622W, Olszewo - Sadowo 460604W - Etap I obejmujący przebudowę drogi Chamsk - Olszewo"
 • pdf nr 36 z 22.03.2017.pdf - Zarządzenie nr 36 z dnia 22.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów jubileuszu 250-lecia nadania praw miejskich Miastu Żuromin
 • pdf nr 37 z 22.03.2017.pdf - Zarządzenie nr 37 z dnia 22.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu na ,, Najładniejszy ogródek przydomowy w Gminie i Mieście Żuromin 2017"
 • pdf nr 38 z 22.03.2017r.pdf - Zarządzenie nr 38 z dnia 22.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej ,,Przebudowa drogi gminnej; - nr 460666W ulica Mazowiecka i nr 460705W ul. Żeromskiego w Żurominie"
 • pdf nr 40 z 27.03.2017.pdf - Zarządzenie nr 40 z dnia 27.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytań ofertowych na wykonanie inwentaryzacji budowlanych budynków i obiektów Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2 w Żurominie oraz Samorządowego Przedszkola Nr 1 i Nr 2 w Żurominie
 • pdf nr 41 z 28.03.2017.pdf - Zarządzenie nr 41 z dnia 28.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ,,Budowa ulicy łączącej ulicę Wyzwolenia z ulicą Lidzbarską w Żurominie"
 • pdf nr 42 z 03.04.2017.pdf - Zarządzenie nr 42 z dnia 03.04.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.,, Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji,, Przebudowa dróg gminnych: Chamsk - Olszewo 460622W, Olszewo - Sadowo 460604W - Etap I obejmujący przebudowę drogi Chamsk- Olszewo"
 • pdf nr 43 z 03.04.2017.pdf - Zarządzenie nr 43 z dnia 03.04.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie; ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji przetargowej ,, Przebudowa drogi gminnej;- nr 460666W ulica Mazowiecka i nr 460705 W ul. Żeromskiego w Żurominie"
 • pdf nr 44 z 03.04.2017.pdf - Zarządzenie nr 44 z dnia 44.04.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 45 z 05.04.2017.pdf - Zarządzenie nr 45 z dnia 05.04.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.,, Dostawę i montaż 1 zestawu zabawowego, 2 huśtawek dwuosobowych i 2 bujaków jednoosobowych na sprężynie na terenie Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Żurominie".
 • pdf nr 46 z 07.04.2017.pdf - Zarządzenie nr 46 z dnia 07.04.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie opracowania i wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 47 z 10.04.2017.pdf - Zarządzenie nr 47 z dnia 10.04.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej ,, Budowa oświetlenia na ulicy Ogrodowej w Poniatowie" i dwóch punktów przy cmentarzu w Poniatowie
 • pdf nr 48 z 11.04.2017.pdf - Zarządzenie nr 48 z dnia 11.04.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.,, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żurominie"
 • pdf nr 49 z 13.04.2017.pdf - Zarządzenie nr 49 z dnia 13.04.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych – remonty cząstkowe na terenie Gminy i Miasta Żuromin”
 • pdf nr 50 z 14.04.2017.pdf - Zarządzenie nr 50 z dnia 14.04.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. ,, Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Żuromin oraz jej jednostek organizacyjnych”