Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zarządzenia Burmistrza 2023 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

 • pdf Zarządzenie nr 2/2023 z dnia 2.01.2023 - Zarządzenie nr 2/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 2.01.2023r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023
 • pdf Zarządzenie nr 3/2023 z dnia 3.01.2023 - Zarządzenie nr 3/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3.01.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf Zarządzenie Nr 4/2023 z dnia 3.01.2023 - Zarządzenie Nr 4/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3.01.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
 • pdf Zarządzenie Nr 5/2023 z dnia 10.01.2023 - Zarządzenie Nr 5/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.01.2023 r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz ogłoszenia informacji o niej w Biuletynie Informacji Publicznej
 • pdf Zarządzenie Nr 6/2023 z dnia 10.01.2023 - Zarządzenie Nr 6/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.01.2023r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na dziecko niepełnosprawne w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
 • pdf Zarządzenie Nr 7.2023 z dnia 11.01.2023.pdf - Zarządzenie Nr 7/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.01.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji pn. "Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 12.01.2023 - Zarządzenie Nr 8/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.01.2023r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf Zarządzenie Nr 9/2023 z dnia 16.01.2023 - Zarządzenie Nr 9/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.01.2023 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie"
 • pdf Zarządzenie Nr 10/2023 z dnia 16.01.2023 - Zarządzenie Nr 10/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Projekt przebudowy i rozbudowy ul. Lidzbarskiej w Żurominie"
 • pdf Zarządzenie Nr 11/2023 z dnia 18.01.2023 - Zarządzenie Nr 11/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pn. "Oddycham czystym powietrzem"
 • pdf Zarządzenie Nr 12/2023 z dnia 19.01.2023 - Zarządzenie Nr 12/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.01.2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw: Będzymin, Brudnice, Chamsk, Cierpigórz, Dąbrowa, Dąbrowice, Dębsk, Franciszkowo, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Kruszewo, Młudzyn, Nadratowo, Olszewo, Poniatowo, Raczyny, Rozwozin, Rzężawy, Sadowo, Tadajówka, Wiadrowo, Wólka Kliczewska w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Żuromin - sołectw
 • pdf Zarządzenie nr 15/2023 z dnia 19.01.2023.pdf - Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.01.2023 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2023r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3 000 000 zł rocznie.
 • pdf Zarządzenie Nr 21/2023 z dnia 19.01.2023 - Zarządzenie Nr 21/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.01.2023 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy do składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin w roku szkolnym 2023/2024
 • pdf Zarządzenie Nr 22/2023 z dnia 19.01.2023 r. - Zarządzenie Nr 22/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.01.2023 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 23/2023 z dnia 20.01.2023 r. - Zarządzenie Nr 23/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.01.2023 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) jednostek organizacyjnych w Gminie i Mieście Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 24.2023 z dnia 23.01.2023.pdf - Zarządzenie Nr 24/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.01.2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy oraz najmu na terenie Gminy i Miasta Żuromin, podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz najmu i ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem
 • pdf Zarządzenie Nr 25.2023 z dnia 23.01.2023.pdf - Zarządzenie Nr 25/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.01.2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań dotyczących refundacji podatku VAT
 • pdf Zarządzenie Nr 26.2023 z dnia 23.01.2023.pdf - Zarządzenie Nr 26/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.01.2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań dotyczących refundacji podatku VAT
 • pdf Zarządzenie Nr 27.2023 z dnia 24.01.2023.pdf - Zarządzenie Nr 27/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. budownictwa
 • pdf Zarządzenie nr 28/2023 z dnia 24.01.2023r. - Zarządzenie Nr 28/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.01.2023 r. w sprawie: powołania komisji do oceny i wskazania najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego rozeznania rynku
 • pdf Zarządzenie nr 29/2023 z dnia 26.01.2023r. - Zarządzenie Nr 29/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.01.2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. ustalenia wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw: Będzymin, Brudnice, Chamsk, Cierpigórz, Dąbrowa, Dąbrowice, Dębsk, Franciszkowo, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Kruszewo, Młudzyn, Nadratowo, Olszewo, Poniatowo, Raczyny, Rozwozin, Rzężawy, Sadowo, Tadajówka, Wiadrowo, Wólka Kliczewska w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Żuromin - sołectw
 • pdf Zarządzenie Nr 30/2023 z dnia 27.01.2023 r. - Zarządzenie Nr 30/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • pdf Zarządzenie Nr 31/2023 z dnia 27.01.2023 r. - Zarządzenie Nr 31/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.01.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w konkursie dotyczącym wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą "Prowadzenie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz turniejów wraz z programem w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom"
 • pdf Zarządzenie Nr 32/2023 z dnia 31.01.2023.pdf - Zarządzenie Nr 32/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.01.2023 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Żurominie
 • pdf Zarządzenie Nr 32/A/2023 z dnia 31.01.2023.pdf - Zarządzenie Nr 32/A/2023 Burmistrz Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 31.01.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023.
 • pdf Zarządzenie nr 33/2023 z dnia 31.01.2023.pdf - Zarządzenie Nr 33/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.01.2023 r. w sprawie ustalenia sposobu wyliczania współczynnika struktury i proporcji dotyczących rozliczeń podatku VAT w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin na 2023 rok
 • pdf Zarządzenie nr 34/2023 z dnia 02.02.2023.pdf - Zarządzenie Nr 34/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 02.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Żuromin do 2030 roku".
 • pdf Zarządzenie nr 35/2023 z dnia 07.02.2023.pdf - Zarządzenie Nr 35/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.02.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chamsku oraz wyposażenie i roboty wykończeniowe sali gimnastycznej wraz z miejscami parkingowymi i drogami dojazdowymi".
 • pdf Zarządzenie Nr 36/2023 z dnia 09.02.2023r..pdf - Zarządzenie Nr 36/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09.02.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie prac remontowych w Skateparku przy ul. Żeromskiego w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 37/2023 z dnia 10.02.2023r..pdf - Zarządzenie Nr 37/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.02.2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • pdf Zarządzenie Nr 38/2023 z dnia 10.02.2023r..pdf - Zarządzenie Nr 38/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.02.2023 r. w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. budownictwa.
 • pdf Zarządzenie Nr 39/2023 z dnia 13.02.2023r..pdf - Zarządzenie Nr 39/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13.02.2023 r. w sprawie: powołania komisji do oceny i wskazania najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego rozeznania rynku.
 • pdf Zarządzenie Nr 40/2023 z dnia 13.02.2023r..pdf - Zarządzenie Nr 40/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13.02.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Zakup dwóch zadaszonych kojców ze stali" w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 • pdf Zarządzenie Nr 41/2023 z dnia 14.02.2023r..pdf - Zarządzenie Nr 41/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. budownictwa.
 • pdf Zarządzenie Nr 42/2023 z dnia 13.02.2023r..pdf - Zarządzenie Nr 42/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13.02.2023 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 43/2023 z dnia 14.02.2023 r..pdf - Zarządzenie Nr 43/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.02.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie operatów szacunkowych w celu wyceny nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych.
 • pdf Zarządzenie nr 46/2023 z dnia 27.02.2023.pdf - Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.02.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytanie ofertowego na zamówienie pn. "Monitoring w parku przy ul. Lidzbarskiej w Żurominie" w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 • pdf Zarządzenie nr 47/2023 z dnia 27.02.2023.pdf - Zarządzenie Nr 47/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.02.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad wynajmu sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie nr 48/2023 z dnia 27.02.2023.pdf - Zarządzenie Nr 48/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.02.2023 r. w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektora ds. budownictwa.
 • pdf Zarządzenie nr 49/2023 z dnia 27.02.2023.pdf - Zarządzenie Nr 49/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze- aplikanta w Straży Miejskiej w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie nr 49/A/2023 z dnia 27.02.2023.pdf - Zarządzenie Nr 49/A/2023 Burmistrz Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 27.02.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023.
 • pdf Zarządzenie nr 51/2023 z dnia 03.03.2023.pdf - Zarządzenie Nr 51/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 03.03.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2023 z dnia 27 lutego 2023r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Monitoring w parku przy ul. Lidzbarskiej w Żurominie" w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 • pdf Zarządzenie nr 52/2023 z dnia 06.03.2023.pdf - Zarządzenie Nr 52/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 06.03.2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy na terenie Gminy i Miasta Żuromin, podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do dzierżawy i ustalenia stawek czynszu za dzierżawę.
 • pdf Zarządzenie nr 53/2023 z dnia 06.03.2023.pdf - Zarządzenie Nr 53/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 06.03.2023 r. w sprawie przeprowadzenia aktualizacji oceny ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie nr 54/2023 z dnia 08.03.2023.pdf - Zarządzenie Nr 54/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 08.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie nr 55/2023 z dnia 08.03.2023.pdf - Zarządzenie Nr 55/2023 Burmistrz Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 08.03.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023.
 • pdf Zarządzenie nr 56/2023 z dnia 10.03.2023.pdf - Zarządzenie Nr 56/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.03.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Przebudowa, budowa i remont dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin."
 • pdf Zarządzenie nr 57/2023 z dnia 13.03.2023.pdf - Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13.03.2023 r. w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze- aplikanta w Straż Miejskiej w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie nr 59/2023 z dnia 14.03.2023.pdf - Zarządzenie Nr 59/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.03.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa ulic: Żeromskiego, Lipowa, Makowa oraz Różana oraz przebudowa ulic: Akacjowej, Kwiatowej i Wiosennej w Żurominie wraz z infrastrukturą."
 • pdf Zarządzenie nr 60/2023 z dnia 15.03.2023.pdf - Zarządzenie Nr 60/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.03.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Monitoring w parku przy ul. Lidzbarskiej w Żurominie" w ramach Budżetu Obywatelskiego.