Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zarządzenia Burmistrza 2018 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zarządzenia Burmistrza 2018

 • pdf nr 1 z 02.01.2018.pdf - Zarządzenie nr 1 z dnia 02.01.2018 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy i Miasta Żuromin na 2018 rok
 • pdf nr 2 z 02.01.2018.pdf - Zarządzenie nr 2 z dnia 02.01.02018 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2018 r.
 • pdf nr 3 z 04.01.2018.pdf - Zarządzenie nr 3 z dnia 04.01.02018 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pn.,, Oddycham czystym powietrzem"
 • pdf nr 4 z 08.01.2018.pdf - Zarządzenie nr 4 z dnia 08.01.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pn.,, Oddycham czystym powietrzem"
 • pdf nr 5 z 09.01.2018.pdf - Zarządzenie nr 5 z dnia 09.01.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie gminnej ewidencji dróg będących w zarządzie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 6 z 12.01.2018.pdf - Zarządzenie nr 6 z dnia 12.01.02018 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie ogłoszenia o przetargu na najem garaży typu blaszak położonych w w Żurominie przy ul. Wyzwolenia
 • pdf nr 7 z 15.01.2018.pdf - Zarządzenie nr 7 z dnia 15.01.02018 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny pfert złożonych w trybie zapytań ofertowych na wykonanie wyceny lokalu mieszkalnego nr 30 przy ul. targowej 50/62B w Żurominie oraz wyceny budynków Samorządowego Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Żurominie.
 • pdf nr 8 z 17.01.2018.pdf - Zarządzenie nr 8 z dnia 17.01.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia sposobu wyliczania współczynnika struktury i proporcji dotyczących rozliczeń podatku VAT w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin w 2018 r.
 • pdf nr 9 z 18.01.2018.pdf - Zarządzenie nr 9 z dnia 18.01.02018 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.,, Remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf nr 10 z 18.01.2018.pdf - Zarządzenie nr 10 z dnia 18.01.02018 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy do składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin w roku szkolnym 2018/2019
 • pdf nr 11 z 19.01.2018.pdf - Zarządzenie nr 11 z dnia 19.01.02018 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie analizy poniesionych w 2017 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz ustalenia jednorazowego dodatku uzupełniającego
 • pdf nr 12 z 19.01.2018.pdf - Zarządzenie nr 12 z dnia 12.01.02018 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany w Regulaminie Żuromińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Żurominie ustanowionego Zarządzeniem Nr 18/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18 lutego 2016 roku
 • pdf nr 13 22.01.2018.pdf - Zarządzenie nr 13 z dnia 22.01.02018 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin
 • pdf nr 14 z 31.01.2018.pdf - Zarządzenie nr 14 z dnia 31.01.02018 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2018 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 15 z 30.01.2018.pdf - Zarządzenie nr 15 z dnia 30.01.02018 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018
 • pdf nr 16 z 07.02.2018.pdf - Zarządzenie nr 16 z dnia 07.01/2.02018 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie określenia trybu przyznania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 17 07.02.2018.pdf - Zarządzenie nr 17 z dnia 07.002.02018 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup kruszywa naturalnego- pospółki z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych na terenie miasta i gminy Żuromin
 • pdf nr 18 z 13.02.2018.pdf - Zarządzenie nr 18 z dnia 13.02.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Żeromskiego w Żurominie”.
 • pdf nr 19 z 14.02.2018.pdf - Zarządzenie nr 19 z dnia 14.02.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2018 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 20 z 14.02.2018.pdf - Zarządzenie nr 20 z dnia 14.02.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • pdf nr 21 z 16.02.2018.pdf - Zarządzenie nr 21 z dnia 16.02.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2018 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 21A z 16.02.2018.pdf - Zarządzenie nr 21A z dnia 16.02.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie anulowania Zarządzenia nr 21/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16 lutego w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2018 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 22 z 16.02.2018.pdf - Zarządzenie nr 22 z dnia 16.02.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Licealnej w Żurominie”.
 • pdf nr 23 z 20.02.2018.pdf - Zarządzenie nr 23 z dnia 20.02.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2018 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 24 z 22.02.2018.pdf - Zarządzenie nr 24 z dnia 22.02.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. „Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego”.
 • pdf nr 26 z 26.02.2018.pdf - Zarządzenie nr 26 z dnia 26.02.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie podziału działki nr 182/4 położonej w Żurominie na sześć działek wraz ze stabilizacją punktów granicznych.
 • pdf nr 26a z 28.02.2018.pdf - Zarządzenie nr 26/a z dnia 28.02.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.
 • pdf nr 27 z 02.03.2018.pdf - Zarządzenie nr 27 z dnia 02.03.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ul. Zwycięstwa”.
 • pdf nr 28 z 02.03.2018.pdf - Zarządzenie nr 28 z dnia 02.03.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2500000 zł rocznie.
 • pdf nr 29 z 02.03.2018.pdf - Zarządzenie nr 29 z dnia 02.03.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.02.2018 w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego”.
 • pdf nr 30 z 07.03.2018.pdf - Zarządzenie nr 30 z dnia 07.03.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie Regulaminu Żuromińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
 • pdf nr 31 z 08.03.2018.pdf - Zarządzenie nr 31 z dnia 08.03.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wyceny działki nr 746/2 o pow. 0,15 ha położonej we wsi Poniatowo
 • pdf nr 32 z 11.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 32 z dnia 11.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozwój terenów zielonych w mieście Żuromin-2018"".
 • pdf nr 33 z 20.03.2018.pdf - Zarządzenie nr 33 z dnia 20.03.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa chodnika w Dąbrowie wraz z infrastrukturą w pasie drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od km 37+330 do km 37+830 (strona prawa)"
 • pdf nr 34 z 20.03.2018.pdf - Zarządzenie nr 34 z dnia 20.03.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją inwestycji „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Raczynach”.
 • pdf nr 35 z 20.03.2018.pdf - Zarządzenie nr 35 z dnia 20.03.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 Żurominie im. Stefana Żeromskiego z siedzibą: 09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 12.
 • pdf nr 36 z 20.03.2018.pdf - Zarządzenie nr 36 z dnia 20.03.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 Żurominie im. Kornela Makuszyńskiego z siedzibą: 09-300 Żuromin, ul. Wiatraczna 16.
 • pdf nr 37 z 20.03.2018.pdf - Zarządzenie nr 37 z dnia 20.03.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczynach.
 • pdf nr 38 z 26.03.2018.pdf - Zarządzenie nr 38 z dnia 26.03.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytań ofertowych na wykonanie inwentaryzacji budowlanych budynków i obiektów: Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym; Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku; Samorządowej Szkoły Podstawowej w Będzyminie; Samorządowej Szkoły Podstawowej w Raczynach; Samorządowej Szkoły Podstawowej w Poniatowie.
 • pdf nr 39 z 28.03.2018.pdf - Zarządzenie nr 39 z dnia 28.03.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie.
 • pdf nr 41 z 03.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 41 z dnia 03.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania przy Zespole Szkół nr 1 w Żurominie - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 563 w km 35+580 (ul. Wyzwolenia i Mławska) z drogą gminną ul. Żeromskiego oraz drogą powiatową nr 4607W (ul. Wyzwolenia) w Żurominie
 • pdf nr 42 z 05.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 42 z dnia 05.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia wysokości dotacji na dziecko niepełnosprawne w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
 • pdf nr 43 z 05.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 43 z dnia 05.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie podziału działki nr 600/16 o pow. 0,55 ha położonej w Poniatowie na dwie działki wraz ze stabilizacją punktów granicznych.
 • pdf nr 44 z 09.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 44 z dnia 09.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2018 z dnia 2 marca 2018 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ul. Zwycięstwa".
 • pdf nr 45 z 09.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 45 z dnia 09.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci w przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Żuromin na 2018 rok.
 • pdf nr 46 z 09.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 46 z dnia 09.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 • pdf nr 47 z 11.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 47 z dnia 11.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie podziału działki nr 239 o pow. 1,9413 ha położonej w Żurominie na cztery działki wraz ze stabilizacją punktów granicznych.
 • pdf nr 48 z 12.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 48 z dnia 12.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 • pdf nr 49 z 17.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 49 z dnia 17.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najładniejszy ogródek przydomowy w Gminie i Mieście Żuromin".
 • pdf nr 50 z 18.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 50 z dnia 18.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup cementu.
 • pdf nr 51 z 19.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 51 z dnia 19.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania przy Zespole Szkół nr 1 w Żurominie - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 563 w km 35+580 (ul. Wyzwolenia i Mławska) z drogą gminną ul. Żeromskiego oraz drogą powiatową nr 4607W (ul. Wyzwolenia) w Żurominie.
 • pdf nr 52 z 19.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 52 z dnia 19.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia II Biegu Szlakiem Wiatraków Ziemi Żuromińskiej.
 • pdf nr 53 z 20.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 53 z dnia 20.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla zadania pn.: "Rozwój terenów zielonych w mieście Żuromin- 2018" w ramach POIiŚ działanie 2.5 poprawa jakości środowiska miejskiego-rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonowania (2 typ projektu).
 • pdf nr 54 z 23.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 54 z dnia 23.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ul. Zwycięstwa - oświetlenie terenu oraz instalacje elektryczne w hali, oraz instalacja odgromowa".
 • pdf nr 55 z 25.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 55 z dnia 25.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie 14 operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości, w celu ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości na skutek podziału.
 • pdf nr 56 z 30.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 56 z dnia 30.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017r.
 • pdf nr 57 z 27.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 57 z dnia 27.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.
 • pdf nr 58 z 04.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 58 z dnia 04.05.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej nad realizacją inwestycji "Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa".
 • pdf nr 59 z 04.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 59 z dnia 04.05.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją inwestycji "Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa".
 • pdf nr 60 z 04.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 60 z dnia 04.05.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektów pn.:1. "Budowy parkingu przy Pl. Józefa Piłsudskiego w Żurominie",2. "Projekt infrastruktury drogowej na ulicy Leszczynowej i ulicy A. Kołodziejskiego w Żurominie",3. "Projektu na ul. Brzozowej, ul. Wiatracznej, ul. Osiedlowej, ul. Matejki i ul. Kopernika w Żurominie",4. "Przebudowa ul. Kwiatowej i ul. Wesołej w Kruszewie",5. "Budowa chodnika w Poniatowie".
 • pdf nr 61 z 07.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 61 z dnia 07.05.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 • pdf nr 62 z 14.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 62 z dnia 14.05.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.
 • pdf nr 63 z 16.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 63 z dnia 16.05.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. "Rozwój terenów zielonych w mieście Żuromin - 2018".
 • pdf nr 64 z 21.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 64 z dnia 21.05.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zorganizowanie Rodzinnego Pikniku Profilaktycznego.
 • pdf nr 65 z 21.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 65 z dnia 21.05.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
 • pdf nr 66 z 22.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 66 z dnia 22.05.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa boiska piłkarskiego i budowa bieżni prostej 4-torowej, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal i trójskoku przy Zespole Szkół nr 2 w Żurominie".
 • pdf nr 67 z 23.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 67 z dnia 23.05.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie oznakowania poziomego dróg będących w zarządzie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 68 z 24.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 68 z dnia 24.05.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na "Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie".
 • pdf nr 69 z 24.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 69 z dnia 24.05.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Kwiatowej w Kruszewie".
 • pdf nr 70 z 29.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 70 z dnia 29.05.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najładniejszy ogródek przydomowy w Gminie i Mieście Żuromin".
 • pdf nr 71 z 29.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 71 z dnia 29.05.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: "Remont trybun na stadionie miejskim w Żurominie-roboty rozbiórkowe".
 • pdf nr 72 z 30.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 72 z dnia 30.05.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf nr 73 z 05.06.2018.pdf - Zarządzenie nr 73 z dnia 05.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie oznakowania poziomego dróg będących w zarządzie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 74 z 11.06.2018.pdf - Zarządzenie nr 74 z dnia 11.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: "Remont świetlicy wiejskiej w Chamsku".
 • pdf nr 75 z 11.06.2018.pdf - Zarządzenie nr 75 z dnia 11.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: "Remont ogrodzenia boiska w Dębsku".
 • pdf nr 76 z 15.06.2018.pdf - Zarządzenie nr 76 z dnia 15.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie z siedzibą: 09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 12.
 • pdf nr 77 z 15.06.2018r.pdf - Zarządzenie nr 77 z dnia 15.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żurominie im. Kornela Makuszyńskiego z siedzibą: 09-300 Żuromin, ul. Wiatraczna 16.
 • pdf nr 78 z 15.06.2018.pdf - Zarządzenie nr 78 z dnia 15.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczynach z siedzibą: Raczyny, ul. Kopernika 54, 09-300 Żuromin.
 • pdf nr 79 z 18.06.2018.pdf - Zarządzenie nr 79 z dnia 18.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie okresowego przeglądu placów zabaw na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 80 z 18.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 80 z dnia 18.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf nr 81 z 18.06.2018.pdf - Zarządzenie nr 81 z dnia 18.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
 • pdf nr 82 z 19.06.2018.pdf - Zarządzenie nr 82 z dnia 19.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa oświetlenia - ul. Ogrodowej w Poniatowie i parkingu przy cmentarzu parafialnym w Poniatowie".
 • pdf nr 83 z 19.06.2018.pdf - Zarządzenie nr 83 z dnia 19.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działek położonych w Żurominie.
 • pdf nr 84 z 22.06.2018.pdf - Zarządzenie nr 84 z dnia 22.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont płyty treningowej boiska na stadionie miejskim w Żurominie".
 • pdf nr 85 z 22.06.2018.pdf - Zarządzenie nr 85 z dnia 22.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Ratownictwa i Ochrony Ludności Rodzaj zadania publicznego: Zapewnienie bezpieczeństwa na kąpielisku nad rzeką "Wkrą" w Brudnicach, okres letni tj. tylko weekendy 30 czerwiec - 1 lipiec, 7-8 lipiec, 14-15 lipiec, 21-22 lipiec, 28-29 lipiec 2018, 4-5 sierpień, 11-12 sierpień, 18-19 sierpień, 25-26 sierpień.
 • pdf nr 86 z 27.06.2018.pdf - Zarządzenie nr 86 z dnia 27.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.
 • pdf nr 87 z 26.06.2018.pdf - Zarządzenie nr 87 z dnia 26.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf nr 88 z 28.06.2018.pdf - Zarządzenie nr 88 z dnia 28.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Żuromin w okresie od 06.08.2018 do 05.08.2021".
 • pdf nr. 90 z 02.07.2018.pdf - Zarządzenie nr 90 z dnia 02.07.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie z siedzibą: 09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 12.
 • pdf nr 91 z 02.07.2018.pdf - Zarządzenie nr 100 z dnia 17.07.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Żurominie z siedzibą: 09-300 Żuromin, ul. Wiatraczna 16.
 • pdf nr 92 z 03.07.2018.pdf - Zarządzenie nr 92 z dnia 03.07.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Klubu Senior+ w Żurominie.
 • pdf nr 93 z 12.07.2018.pdf - Zarządzenie nr 93 z dnia 12.07.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: "Remont trybun na stadionie miejskim w Żurominie - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej".
 • pdf nr 94 z 12.07.2018.pdf - Zarządzenie nr 94 z dnia 12.07.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Będzyminie"
 • pdf nr 95 z 12.07.2018.pdf - Zarządzenie nr 95 z dnia 12.07.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie Regulaminu Ochrony Danych Osobowych.
 • pdf nr 96 z 12.07.2018.pdf - Zarządzenie nr 96 z dnia 12.07.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: "Zakup i montaż trybun na stadionie miejskim w Żurominie".
 • pdf nr 97 z 16.07.2018.pdf - Zarządzenie nr 97 z dnia 16.07.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 • pdf nr 99 z 17.07.2018.pdf - Zarządzenie nr 99 z dnia 17.07.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.
 • pdf nr 100 z 17.07.2018.pdf - Zarządzenie nr 100 z dnia 17.07.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działki położonej we wsi Poniatowo.
 • pdf nr 101 z 19.07.2018.pdf - Zarządzenie nr 101 z dnia 19.07.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa otwartych stref aktywności: wariant rozszerzony - dwa obiekty (Budowa otwartej strefy aktywności w parku przy ul. Zielonej w Żurominie i budowa otwartej strefy aktywności w parku przy ul. Lidzbarskiej w Żurominie)".
 • pdf nr 102 20.07.2018.pdf - Zarządzenie nr 102 z dnia 20.07.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. :"Zakup i montaż trybun na stadionie miejskim w Żurominie".
 • pdf nr 103 z 24.07.2018.pdf - Zarządzenie nr 103 z dnia 24.07.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. :"Remont ogrodzenia boiska w Dębsku".
 • pdf nr 104 z 24.07.2018.pdf - Zarządzenie nr 104 z dnia 24.07.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza (Host Nation Support - HNS) na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 105 z 01.08.2018.pdf - Zarządzenie nr 105 z dnia 01.08.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół.
 • pdf nr 106 z 02.08.2018.pdf - Zarządzenie nr 106 z dnia 02.08.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczynach z siedzibą: Raczyny, ul. Kopernika 54, 09-300 Żuromin.
 • pdf nr 107 z 07.08.2018.pdf - Zarządzenie nr 107 z dnia 07.08.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zarządzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
 • pdf nr 108 z 07.08.2018.pdf - Zarządzenie nr 108 z dnia 07.08.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup i montaż dwóch elementów placu we Wiadrowie.
 • pdf nr 109 z 10.08.2018.pdf - Zarządzenie nr 109 z dnia 10.08.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę materiałów na realizację zadania pn.: "Remont ogrodzenia boiska w Dębsku".
 • pdf nr 111 z 10.08.2018.pdf - Zarządzenie nr 111 z dnia 10.08.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.
 • pdf nr 112 z dnia 16.08.2018.pdf - Zarządzenie nr 112 z dnia 16.08.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Zespołu ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żurominie w okręgu wyborczym nr 15.
 • pdf nr 113 z 20.08.2018.pdf - Zarządzenie nr 113 z dnia 20.08.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Poniatowie".
 • pdf nr 114 z 20.08.2018.pdf - Zarządzenie nr 114 z dnia 20.08.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
 • pdf nr 115 z 27.08.2018.pdf - Zarządzenie nr 115 z dnia 27.08.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.
 • pdf nr 117 z 27.08.2018.pdf - Zarządzenie nr 117 z dnia 27.08.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających na: 1."Budowie parkingu przy Pl. Józefa Piłsudskiego w Żurominie", 2."Budowie parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żurominie".
 • pdf nr 118 z 29.08.2018.pdf - Zarządzenie nr 118 z dnia 29.08.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: "Remont świetlicy wiejskiej w Rzężawach".
 • pdf nr 119 z 29.08.2018.pdf - Zarządzenie nr 119 z dnia 29.08.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na budowę altany i wiaty o konstrukcji drewnianej w miejscowości Tadajówka.
 • pdf nr 120 z 29.08.2018.pdf - Zarządzenie nr 120 z dnia 29.08.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Zespołu informatycznego do spraw obsługi Miejskiej Komisji Wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych.
 • pdf nr 121 z 31.08.2018.pdf - Zarządzenie nr 121 z dnia 31.08.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające Zarządzenie w sprawie zawarcia umów dzierżawy na grunty rolne oraz na grunty zajęte pod garażami tymczasowymi usytuowanymi na działce 257 położonej w Żurominie przy ul. Wyzwolenia.
 • pdf nr 122 z 04.09.2018.pdf - Zarządzenie nr 122 z dnia 04.09.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "określenia wartości ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej działka nr 198 w miejscowości Kosewo:- dla projektowanej linii kablowej NN dł. 4,5m i szer. 0,05m=0,225m2- dla istniejącego stanowiska słupowego nN".
 • pdf nr 123 z 05.09.2018.pdf - Zarządzenie nr 123 z dnia 05.09.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 113/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Poniatowie".
 • pdf nr 124 z 05.09.2018.pdf - Zarządzenie nr 124 z dnia 05.09.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 118/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Rzężawach".
 • pdf nr 125 z 11.09.2018.pdf - Zarządzenie nr 125 z dnia 11.09.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa boiska na 2 boiska piłkarskie przy ul. Żeromskiego w Żurominie".
 • pdf nr 126 z 11.09.2018.pdf - Zarządzenie nr 126 z dnia 11.09.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Klubu Senior+ w Żurominie.
 • pdf nr 127 z 11.09.2018.pdf - Zarządzenie nr 127 z dnia 11.09.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf nr 128 z 13.09.2018.pdf - Zarządzenie nr 128 z dnia 13.09.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia nr 119/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na budowę altany i wiaty o konstrukcji drewnianej w miejscowości Tadajówka.
 • pdf nr 129 z 14.09.2018.pdf - Zarządzenie nr 129 z dnia 14.09.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na część działki nr 783/3 położonej w Poniatowie przy ul. Parkowej oraz umowy użyczenia na część działki nr 705/21 o pow. 18m2 położonej w Żurominie przy ul. Warszawskiej.
 • pdf nr 130 z 14.09.2018.pdf - Zarządzenie nr 130 z dnia 14.09.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na remont świetlicy wiejskiej w Olszewie.
 • pdf nr 131 z 24.09.2018.pdf - Zarządzenie nr 131 z dnia 24.09.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. - "Wyprawka szkolna".
 • pdf nr 132 z 28.09.2018.pdf - Zarządzenie nr 132 z dnia 28.09.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.
 • pdf nr 133 z 28.09.2018.pdf - Zarządzenie nr 133 z dnia 28.09.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin dotyczących projektu Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców.
 • pdf nr 134 z 01.10.2018.pdf - Zarządzenie nr 134 z dnia 01.10.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji do ustalenia wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019.
 • pdf nr 135 z 01.10.2018.pdf - Zarządzenie nr 135 z dnia 01.10.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania dot. zakupu i dostawy wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Poniatowie, Chamsku i Rzężawach dofinansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości ze środków Funduszu Sprawiedliwości.
 • pdf nr 136 z 02.10.2018.pdf - Zarządzenie nr 136 z dnia 02.10.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu i ustalenia wysokości czynszu.
 • pdf nr 137 z 02.10.2018.pdf - Zarządzenie nr 137 z dnia 02.10.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: powołania komisji mającej na celu wybór nauczycieli i dyrektorów ze szkół i przedszkoli do Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2018 roku.
 • pdf nr 138 z 04.10.2018.pdf - Zarządzenie nr 138 z dnia 04.10.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin."
 • pdf nr 139 z 10.10.2018.pdf - Zarządzenie nr 139 z dnia 10.10.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie podziału działki nr 55/1 położonej w Żurominie na dwie działki wraz ze stabilizacją punktów granicznych.
 • pdf nr 140 z 10.10.2018.pdf - Zarządzenie nr 140 z dnia 10.10.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.
 • pdf nr 141 z 10.10.2018.pdf - Zarządzenie nr 141 z dnia 10.10.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z inwestycją pn. "Zakup lamp oświetleniowych na osiedlu Wyzwolenia".
 • pdf nr 142 z 12.10.2018.pdf - Zarządzenie nr 142 z dnia 12.10.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 143 z 16.10.2018.pdf - Zarządzenie nr 143 z dnia 16.10.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Wymiana pokrycia dachowego przy ul. Wyzwolenia 62 w Żurominie".
 • pdf nr 144 z 17.10.2018.pdf - Zarządzenie nr 144 z dnia 17.10.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Odśnieżanie odcinka dróg gminnych na terenie Miasta Żuromin - ul. Lidzbarskiej oraz ul. Warszawskiej w Żurominie w sezonie zimowym 2018/2019".
 • pdf nr 145 z 17.10.2018.pdf - Zarządzenie nr 145 z dnia 17.10.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Żuromin w sezonie zimowym 2018/2019".
 • pdf nr 146 z 17.10.2018.pdf - Zarządzenie nr 146 z dnia 17.10.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających na: "Budowie chodnika ul. Szkolna w Kliczewie Małym".
 • pdf nr 147 z 23.10.2018.pdf - Zarządzenie nr 147 z dnia 23.10.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.
 • pdf nr 148 z 23.10.2018.pdf - Zarządzenie nr 148 z dnia 23.10.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 143/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Wymiana pokrycia dachowego przy ul. Wyzwolenia 62 w Żurominie".
 • pdf nr 149 z 23.10.2018.pdf - Zarządzenie nr 149 z dnia 23.10.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 144/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Odśnieżanie odcinka dróg gminnych na terenie Miasta Żuromin - ul. Lidzbarskiej oraz ul. Warszawskiej w Żurominie w sezonie zimowym 2018/2019".
 • pdf nr 150 z 23.10.2018.pdf - Zarządzenie nr 150 z dnia 23.10.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 145/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Żuromin w sezonie zimowym 2018/2019".
 • pdf nr 151 z 23.10.2018.pdf - Zarządzenie nr 151 z dnia 23.10.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie podziału działki nr 55/1 położonej w Żurominie na dwie działki wraz ze stabilizacją punktów granicznych.
 • pdf nr 152 z 23.10.2018.pdf - Zarządzenie nr 152 z dnia 23.10.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na budowę instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym wraz ze zbiornikiem oraz przystosowaniem kotłowni.
 • pdf nr 153 z 25.10.2018.pdf - Zarządzenie nr 153 z dnia 25.10.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających na: "Budowie chodnika ul. Szkolna w Kliczewie Małym".
 • pdf nr 154 z 26.10.2018.pdf - Zarządzenie nr 154 z dnia 26.10.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.
 • pdf nr 155 z 26.10.2018.pdf - Zarządzenie nr 155 z dnia 26.10.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej o pomieszczenie garażu w Będzyminie".
 • pdf nr 156 z 29.10.2018.pdf - Zarządzenie nr 156 z dnia 29.10.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytań ofertowych na wykonanie wyceny wszystkich budynków i obiektów Samorządowej Szkoły Podstawowej w Będzyminie, Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku oraz Samorządowej Szkoły Podstawowej w Raczynach oraz działek na których zlokalizowane są w/w budynki i obiekty.
 • pdf nr 157 z 29.10.2018.pdf - Zarządzenie nr 157 z dnia 29.10.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia nr 152/2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.10.2018 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na budowę instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym wraz ze zbiornikiem oraz przystosowaniem kotłowni.
 • pdf nr 158 z 31.10.2018.pdf - Zarządzenie nr 158 z dnia 31.10.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie przetargu pisemnego (ofertowego) nieograniczonego na najem garaży typu blaszak położonych w Żurominie przy ul. Wyzwolenia.
 • pdf nr 159 z 02.11.2018.pdf - Zarządzenie nr 159 z dnia 02.11.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie rozeznania rynku na realizację zadania pn. "Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf nr 160 z 13.11.2018.pdf - Zarządzenie nr 160 z dnia 13.11.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Zakup paliw do pojazdów Urzędu Gminy i Miasta Żuromin w systemie sprzedaży bezgotówkowej".
 • pdf nr 161 z 14.11.2018.pdf - Zarządzenie nr 161 z dnia 14.11.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
 • pdf nr 162 z 14.11.2018.pdf - Zarządzenie nr 162 z dnia 14.11.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.
 • pdf nr 163 z 15.11.2018.pdf - Zarządzenie nr 163 z dnia 15.11.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 • pdf nr 164 z 15.11.2018.pdf - Zarządzenie nr 164 z dnia 15.11.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykoszenie rzeki Luty na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 165 z 16.11.2018.pdf - Zarządzenie nr 165 z dnia 16.11.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Zakup i dostawa elementów ogrodzenia targowiska gminnego w Żurominie".
 • pdf nr 166 z 19.11.2018.pdf - Zarządzenie nr 166 z dnia 19.11.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.
 • pdf nr 167 z 19.11.2018.pdf - Zarządzenie nr 167 z dnia 19.11.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Uzupełnienie nasadzeń poprzez zakup materiału roślinnego- drzew i krzewów do nasadzeń".
 • pdf nr 168 z 19.11.2018.pdf - Zarządzenie nr 168 z dnia 19.11.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zasad wnoszenia i dokumentowania wkładu własnego w Projekcie pn. "Żuromińska Kuźnia kompetencji i umiejętności" realizowanego przez Gminę i Miasto Żuromin
 • pdf nr 169 z 19.11.2018.pdf - Zarządzenie nr 169 z dnia 19.11.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Zakup i montaż oświetlenia na osiedlu Wyzwolenia w Żurominie".
 • pdf nr 170 z 05.12.2018.pdf - Zarządzenie nr 170 z dnia 05.12.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup komputerów do realizacji projektu pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych".
 • pdf nr 171 z 05.12.2018.pdf - Zarządzenie nr 171 z dnia 05.12.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w parku przy ulicy Lidzbarskiej w Żurominie.
 • pdf nr 172 z dnia 06.12.2018.pdf - Zarządzenie nr 172 z dnia 06.12.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Zakup materiałów do budowy punktów świetlnych boiska treningowego nr 1 na terenie stadionu miejskiego w Żurominie".
 • pdf nr 173 z 06.12.2018.pdf - Zarządzenie nr 173 z dnia 06.12.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zawarcia umów najmu garaży, umów dzierżawy na nieruchomości zajęte pod pawilony handlowo-usługowe i garaże tymczasowe oraz ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem.
 • pdf nr 174 z 18.12.2018.pdf - Zarządzenie nr 174 z dnia 18.12.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji do oceny i wskazania najkorzystniejszych ofert z przeprowadzonego zapytania ofertowego.
 • pdf nr 175 z 18.12.2018.pdf - Zarządzenie nr 175 z dnia 18.12.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w budynku administracyjno-biurowym przy Pl. Józefa Piłsudskiego 3 w Żurominie.
 • pdf nr 176 z 28.12.2018.pdf - Zarządzenie nr 176 z dnia 28.12.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019.
 • pdf nr 177 z 28.12.2018.pdf - Zarządzenie nr 177 z dnia 28.12.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie planu audytu wewnętrznego na 2019 rok.
 • pdf nr 178 z 31.12.2018.pdf - Zarządzenie nr 178 z dnia 31.12.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.
 • pdf nr 179 z 31.12.2018.pdf - Zarządzenie nr 179 z dnia 31.12.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych".