Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie - Przetarg nr 10

Rozbudowa siesi wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb projektowanej strefy ekonomicznej

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. nr 3 do SIWZ Specyfikacje techniczne

3. Pytania i odpowiedzi do SIWZ

6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej