Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zapytania ofertowe 2020 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zapytanie ofertowe pn. „Wykonanie audytu wewnętrznego w Gminie i Mieście Żuromin i jej jednostkach organizacyjnych”

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania dot. zabezpieczenia budynku dworu w Kliczewie Małym

Zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2020r. na zadanie pn: "Odśnieżanie odcinka dróg gminnych na terenie miasta Żuromin - ul. Lidzbarskiej oraz ul. Warszawskiej w Żurominie w sezonie zimowym 2020/2021"

Zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2020r. na zadanie pn: "Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Żuromin w sezonie zimowym 2020/2021"

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Odśnieżanie odcinka dróg gminnych na terenie miasta Żuromin - ul. Lidzbarskiej oraz ul. Warszawskiej w Żurominie w sezonie zimowym 2020/2021"

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Żuromin w sezonie zimowym 2020/2021"

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w drodze gminnej, działka nr ewid. 474 w Wiadrowie”

Zapytanie ofertowe pn.„Zakup i dostawa materiałów do budowy drogi dojazdowej w ramach zadania - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – kąpielisko wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnice”

„Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Młudzynie o pomieszczenie garażowe”

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu graficznego i wydruku plakatów i ulotek do realizacji zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy i Miasta Żuromin”

Zapytanie ofertowe na inwentaryzacje indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy i Miasta Żuromin

Zapytanie ofertowe pn. „Opracowanie operatu wodnoprawnego – wylot nr 6 – ul. Zamojskiego w Żurominie”.

Zapytanie ofertowe pn.„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w miejscowości Wiadrowo”.

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji kanalizacyjnych nad realizacją inwestycji: „Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Żurominie”

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad realizacją inwestycji: „Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Żurominie”

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin”

Zapytanie ofertowe pn."Rozbudowa budynku świetlicy o pomieszczenia gospodarcze i garażowe"

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa”

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych wraz z elementami prototypowania w ramach realizacji projektu w ramach konkursu Human Smart Cities

Zapytanie ofertowe zakup, dostawa komputerów przenośnych w ramach realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiego Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego