Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Deklaracja dostępności - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

 

 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej oraz Strony Internetowej

Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie zobowiązuje się zapewnić dostępność BIP oraz strony internetowej  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisów zuromin.ibip.net.pl oraz zuromin-strona.nowybip.pl

Data publikacji strony internetowej: 14.04.2011

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.01.2015

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 10.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest:

Mariusz Bryska

tel. 23 6572 558 wew. 33 lub pod adresem poczty elektronicznej ugimz@zuromin.info

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie, Plac Józefa Piłsudskiego 3 09-300 Żuromin

Do budynku prowadzą 2 wejścia od placu Józefa Piłsudskiego. Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których nie ma podjazdu dla wózków. Dla osób ze szczególnymi potrzebami przystosowano wejście z boku budynku do którego prowadzą schody lub podjazd dla wózków.

Punkt informacyjny znajduje się w środku korytarza po prawej stronie od wejścia bocznego. W tym miejscu umieszczona jest tablica informacyjna odnośnie rozmieszczenia wydziałów. W środku korytarza po prawej stronie od wejścia bocznego znajdują się również schody prowadzące na wyższe kondygnacje.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pierwszego i drugiego piętra prowadzą schody, które nie są wyposażone w system transportu wózka. W budynku nie ma windy. Istniej możliwość dostępu alternatywnego za pomocą schodołaza. Aby skorzystać z dostępu alternatywnego należ o tym wcześniej poinformować pod numerem telefonu 23 6572 558 lub za pomocą wiadomości email pod adresem ugimz@zuromin.info

Toaleta znajduje się na parterze, po prawej stronie 5 metrów od wejścia bocznego.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W recepcji nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.