Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

I. Wprowadzono, w zależności od postępowań trzy rodzaje zgromadzeń:

  1. Zwykłe - podlegające zawiadomieniu organu gminy – Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin; Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych

  1. Uproszczone - podlegające zawiadomieniu w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Zawiadomienia o zgromadzeniach publicznych, można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: zgromadzenia@mazowieckie.pl bądź telefonicznie pod numerem:
  • 22 695 64 70, w godz. 8.00-16.00
  • 22 595 13 05
  • 22 595 13 00

Organizator zgłasza o zamiarze zorganizowania zgromadzenia nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Postępowanie uproszczone jest prowadzone w przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji.

Organizatorem zgromadzenia w trybie uproszczonym może być wyłącznie osoba fizyczna.

3. Spontaniczne - nie podlegające zgłoszeniu

 Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

II. Komórka realizująca:

Samodzielne stanowisko pracy ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, BHP i Administracji Gospodarczej

III. Wymagane dokumenty:

  1. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia,
  2. Pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia,
  3. Zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

IV. Sposób i miejsce złożenia dokumentów

Zawiadomienie o zgromadzeniu może zostać złożone pisemnie, faxem, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422)

Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta Żuromin I piętro, pokój nr 17, 09-300 Żuromin, Plac Józefa Piłsudskiego 3, e-mail: kryzys-oc@go2.pl fax 23 6572 540, tel. 23 6572 540, 23 6572 558

V. Opłaty

Bez opłaty

VI. Czas załatwienia sprawy

Organizator zgromadzenia zawiadamia Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Zawiadomienie o zgromadzeniu nie wymaga wydania decyzji administracyjnej organu gminy.

Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed datą zgromadzenia, jeżeli:
1. jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzenia się, jego odbycie
 narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel
 zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
2. jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu
 w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć
 w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.

 

VII. Tryb odwoławczy

Bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Płocku Pl. Narutowicza 4/6 w terminie 24 godzin od udostępnienia decyzji o zakazie zgromadzenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Żuromin. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

VIII. Uwagi:

Przewodniczący zgromadzenia odbiera z Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie przygotowany identyfikator ze zdjęciem.

Przepisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń:

  1. organizowanych przez organy władzy publicznej;
  2. odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

Data wytworzenia: 2015-12-08 13:42 Autor: Eugeniusz Czapliński Data publikacji: 2015-12-08 13:42 Osoba udostępniająca na stronie: Eugeniusz Czapliński Data ostatniej modyfikacji: 2015-12-08 Osoba modyfikująca: