Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z powodu epidemii

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z powodu epidemii

 

Osoby niepełnosprawne, które na skutek epidemii nie mogą korzystać z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, mogą liczyć na dofinansowania kosztów opieki w warunkach domowych w wysokości 500 zł miesięcznie.Pomoc udzielana będzie w ramach programu realizowanego  przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
 
     Realizatorami programu są samorządy powiatowe, które zgłoszą chęć przystąpienia do programu. Pomoc dla osób niepełnosprawnych będzie dostępna na terenie tych samorządów powiatowych, które przystąpią do programu. Taki samorząd wyznaczy jednostkę organizacyjną – najczęściej będzie to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, która będzie rozpatrywać złożone wnioski i podejmować decyzje w sprawie udzielenia pomocy.
      Wnioski można składać od 10 kwietnia br. w trybie ciągłym, ale nie później niż do 4 września br.


Wsparcie w ramach programu  skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
– uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej
– uczestnikami środowiskowych domów samopomocy
– podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej
– podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON
– uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne
– pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej) dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
– pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe

Pomoc ta dotyczy osób, które od 9 marca do 4 września 2020 r. utraciły możliwość korzystania – przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych – z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Więcej szczegółów  pod wskazanym adresem:


Data wytworzenia: 2021-02-01 13:44 Autor: Piotr Suchoparski Data publikacji: 2021-01-26 15:18 Osoba udostępniająca na stronie: Piotr Suchoparski Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-01 Osoba modyfikująca: Piotr Suchoparski