Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

"Żuromińskie Zakamarki" - konkurs fotograficzny

Drukuj
1 2 3

KONKURS FOTOGRAFICZY „ŻUROMIŃSKIE ZAKAMARKI ”

Organizatorzy: Żuromińskie Centrum Kultury, Młodzieżowa Rada Miasta, Żuromiński Klub Wolontariatu

Głównym celem konkursu jest propagowanie marki miasta Żuromin w 250 Rocznicę nadania praw miejskich. Pobudzenie lokalnego środowiska do refleksji nad przemijaniem, zmianą urbanistyczną miasta, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych w zakresie fotografii.

1.Konkurs skierowany jest do wszystkich osób od  13 lat , dla których fotografia jest formą artystycznego wyrazu. W przypadku osób niepełnoletnich organizatorzy wymagają dołączenia do zgłoszenia elektronicznego lub koperty z danymi uczestnika, pisemnej zgody rodziców (opiekunów) na udział dziecka w konkursie i jest to równoznaczne z zaakceptowaniem przez osobę dorosłą postanowień regulaminu.

2.W Konkursie mogą wziąć udział również osoby, które związane są z organizatorami, ale nie zaangażowane w projekt konkursu.

3. Tematem konkursu jest przedstawienie „urokliwych zakątków miasta”, elementów architektury, ale także miejsc „niewidocznych dla oczu mieszkańców i gości”. Oczekujemy  prace nieszablonowych. Jury weźmie pod uwagę kreatywne podejście do tematu, poszukiwanie form artystycznego wyrazu.

4.  Na konkurs można złożyć zestaw zdjęć składający się maksymalnie z 5 fotografii. Zdjęcia należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres mailowy: konkursy_zck@wp.pl, lub na nośnikach pamięci na adres organizatora. Zdjęcia elektroniczne w formacie jpg należy dostarczyć w rozdzielczości 300 dpi do formatu 30x40 cm. W przypadku przesłania pocztą tradycyjną zdjęć papierowych należy dołączyć do przesyłki wersję elektroniczną zdjęć konkursowych, które powinny być zgrane na płytę CD i dołączone do fotografii konkursowych.

5. Dopuszczalna jest komputerowa modyfikacja zdjęć, w tym fotomontaże.

6. Zdjęcia powinny być opatrzone godłem (pseudonimem) autora oraz tytułem zapisanym w nazwie każdego pliku/lub w przypadku fotografii papierowej na odwrocie zdjęcia. Wraz z mailem należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 15 maja 2017 roku do godz. 14.00 lub wysłać pod adres (liczy się data stempla pocztowego). W treści formularza należy zamieścić imię i nazwisko autora, tytuł fotografii, rok urodzenia, adres, e-mail i telefon kontaktowy. Dane teleadresowe zostaną wykorzystane wyłącznie do kontaktu z uczestnikami konkursu.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas wernisażu wystawy, zaplanowanego na 2 czerwca 2017 roku. W ramach MDM.

8. Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody związane z fotografią, oraz okolicznościowe dyplomy. Przewiduje się ustanowienie dodatkowych wyróżnień w Konkursie, w tym nagrodę internautów.

9. Powołane przez organizatora jury będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody. Decyzja jury jest ostateczna (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). Jury przy ocenie prac będzie brało pod uwagę wersję elektroniczną pracy. Wytypowane przez jury zdjęcia, zostaną wydrukowane przez organizatora i wystawione.

10. O wynikach rozstrzygnięcia konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

11.Informacja ta zostanie również umieszczona na stronie www.zck-zuromin.pl

12.Odbiór nagród tylko osobisty podczas podsumowania Konkursu w dniu 2 czerwca 2017 roku. Nieodebrane nagrody przechodzą do puli nagród kolejnej edycji konkursu.

13. Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza równocześnie akceptację warunków konkursu i regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z deklaracją, że zdjęcia nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace, a osoby portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku.

14. Wraz z nadesłaniem zdjęcia Uczestnik udziela bezterminowej, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na rzecz Organizatora w celu promowania: a) fotografii, b) niniejszego konkursu, c) Organizatora konkursu.

15. Licencja udzielana jest na następujących polach eksploatacji: a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, (utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną), b) zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami (technika analogowa, cyfrowa i optyczna), c) wprowadzenie do obrotu, d) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych, e) wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,               f) wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia z innymi utworami do użytku niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach, g) wielokrotne wystawianie i wyświetlanie, h) eksploatację w Internecie, w szczególności na stronach www. i) wybrane prace ozdobią ściany placówki organizatora.

16. Organizator zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich osobistych wszystkich uczestników konkursu.

17.  Wszelkich informacji o konkursie udziela Beata Sobieraj (tel. 607 118 990) i Krystian Kucharski  (tel. 693 590 771).

18. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Żuromińskiego Centrum Kultury.


Data wytworzenia: 2017-03-28 Autor: Żuromińskie Centrum Kultury Data publikacji: 2017-03-23 09:17 Osoba udostępniająca na stronie: Tomasz Krzywda Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-28 Osoba modyfikująca: Tomasz Krzywda